पंच


पंच वर्ग

Dinesh Gund

Maruti Satav

Mohan Khopade

Pandurang Khanekar

Maruti Markad

Ravindra Botre

Rohidas Aamle

Bandu Yevale

Chandrakant Mohol

Sanjay Dabhade

Sambhaji Pawar

Hemant Shitole

Sachin Aavhale

Keshav Botre

निवोदित प्रशिक्षनर्थि कुस्ती पंच

Amit Khanekar

Nilesh Marne

Pappu Kalekar

Vikram Pawale