स्पर्धा निकाल


Vijayshree Chashak

Sub-Junior (कुमार गट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
35 Vedant Vikram Deshmukh Male Purandhar 1st
35 Prasad Aappa Sakat Male Purandhar 2nd
40 Anuj Avinash Takle Male Haveli 1st
40 Saish Aapparaje Sakat Male Purandhar 2nd
45 Gaurav Santosh Girme Male Purandhar 1st
45 Popat Gojoba Torave Male Purandhar 2nd
50 Ritesh Sunil Mulik Male Purandhar 1st
50 Aditya Rajaram Gaikwad Male Haveli 2nd

Senior (वरिष्ठ गट माती विभाग)

वजन गट खेळाडूंचे नाव जेंडर तालुका प्राविण्य
57 Abhijit Dilip Shedge Male Haveli 1st
57 Ganesh Balasaheb Jagtap Male Purandhar 2nd
61 Sangram Kundlik Jagtap Male Purandhar 1st
61 Dattatray Babaso Torve Male Purandhar 2nd
65 Prasad Uttam Jagdale Male Purandhar 1st
74+ Shubham Dhananjay Thorat Male Haveli 1st
74 Akshay Navnath Kamthe Male Purandhar 1st
74 Pratik Uttam Jagdale Male Purandhar 2nd
74+ Dhiraj Shivaji Bhandvalkar Male Purandhar 2nd